Norge og EU

EU. Hva EU gjør i klimapolitikken er svært viktig for Norge. Photo credit:  Stuart Chalmers  via Foter.com  /  CC BY-NC

EU. Hva EU gjør i klimapolitikken er svært viktig for Norge. Photo credit: Stuart Chalmers via Foter.com / CC BY-NC

Europeisk klima-, energi- og teknologipolitikk; muligheter og begrensninger for norske aktører.


I denne arbeidspakken undersøker vi konsekvensene for Norge av EUs klima-, energi- og teknologipolitikk.

Norge er direkte berørt av EUs politikk gjennom EØS-avtalen og det indre marked. Europeiske markeder er den klart viktigste for norske eksportnæringer, representert ved petroleumsprodukter der mer enn 90 % av total eksportverdi går til EU. Totalt sett er den gjensidige avhengigheten mellom EU og Norge svært asymmetrisk. Men i enkelte sektorer og politiske domener, som for eksempel på energi, er Norge en betydelig aktør. For norske beslutningstakere i regjering, industri og næringsliv setter denne komplekse blandingen av begrensninger og muligheter en høy verdi på en omfattende og nøyaktig forståelse av EU-prosesser, politikk og politiske konsekvenser. Vår forskning svarer på denne utfordringen gjennom en integrert serie studier som undersøker EUs politikkutvikling på lang sikt, implementering og tilpasning i viktige europeiske land og bransjer, og mekanismene der disse faktorene påvirker norsk industri og offentlige strategier. Mer spesifikt vil fire hovedtemaer bli studert:

 1. implementering av politikk og tilpasning i de medlemslandene som er eller kan bli viktige markeder for norsk energiforsyning
   
 2. implementering av politikk og tilpasning i Norge
   
 3. strategiske tiltak av viktige europeiske selskaper
   
 4. sannsynlige utviklingsspor for EUs politikk

EU har begitt seg ut på ganske ambisiøse mål for utslippsreduksjoner og endringer av energisystemer. I 2007 ble EU enige om et 20 % utslippsreduksjonsmål innen 2020. Delmål vedtatt i 2009 involverer 20 % fornybar energi i energimiksen og en 20 % økning i energieffektivitet innen 2020. Tiltak for å nå disse målene, herunder revisjoner av EUs kvotehandelssystem som Norge nå er direkte koblet til, skal gjennomføres også av Norge. Parallelt har EU startet arbeidet med å heve det kortsiktige målet om utslippsreduksjoner til 30 % og å nå målet om 80-95 % utslippsreduksjon innen 2050. Denne politikken vil ganske sikkert skape "vinnere" og "tapere" blant medlemslandene, bransjer og teknologier. For noen vil trolig mye stå på spill.


Relaterte saker: