Tiltak og konsekvenser

Hvilke konsekvenser vil ulike internasjonale klimaavtaler ha på energimarkeder og for norsk industri? Foto: Stockexpert

Hvilke konsekvenser vil ulike internasjonale klimaavtaler ha på energimarkeder og for norsk industri? Foto: Stockexpert

Virkninger av internasjonal klima og energipolitikk.


I denne arbeidspakken vil vi studere økonomiske og miljømessige konsekvenser av de mest troverdige politiske alternativene som utforskes i arbeidspakke 2.

Vi undersøker effekter på to nivåer: internasjonale energimarkeder og sentrale norske næringer. Virkningene av mulige klimatiltak vil bli studert slik de endelig framstår som formet gjennom globale markeder og kapitalbevegelser. Et hovedmål er å vurdere utsiktene for norsk eksportorientert industri og norsk økonomi, med særlig vekt på konkurranseevne og karbonlekkasje. CICERO bruker allerede økonomiske modeller som gir mulighet for å studere et bredt spekter av politiske alternativer, fra generelle tiltak til klimapolitikk spesielt rettet mot enkelt regioner og bransjer.

Effekter av klimatiltak gjennom nasjonale eller globale markeder er ikke godt analysert. Det er et vedvarende og betydelig gap mellom en teknisk tilnærming til vurdering og en evaluering inkludert ringvirkninger av pris- og inntektseffektene av de samme tiltakene. For eksempel fører ikke nødvendigvis økt energieffektivitet til reduksjoner i energibruk, og generelt er effekten betydelig lavere totalt enn på anleggsnivå. Ved hovedsakelig å stole på bottom-up-modeller, tar IPCC-scenariene ikke tilstrekkelig hensyn til slike ringvirkninger gjennom markeder i kjølvannet av klimatiltak. På den annen side pleier økonomiske modeller å ha begrenset kapasitet til å skildre utvikling og introduksjon av nye teknologier og nye institusjonelle ordninger i forbindelse med klimatiltak. Framtidige muligheter i teknologiutviklingen de neste par tiårene er ganske godt kjent nå, men hvor raskt ulike klimatiltak lykkes med innfasing av nye teknologier er et viktig tema for videre studier.


Relaterte saker: